1. Home
  2. Omwonenden

Omwonenden

Wat betekent de ontwikkeling van het MITC voor u als omwonende

Een prachtige en unieke ontwikkeling. Voor u als omwonende kan de ontwikkeling van invloed zijn. Daarom willen we u zo goed mogelijk informeren over het proces. Soms zal dat snel en makkelijk gaan, en soms wordt er vooral achter de schermen hard gewerkt aan bijvoorbeeld het uitvoeren van diverse (noodzakelijke) onderzoeken en plannen.

Om u te informeren maken we gebruik van de officiële momenten in de procedure zoals die van het bestemmingsplan. We delen informatie via de nieuwsbrief voor direct omwonenden en via deze webpagina. Ook informeren we de klankbordgroep over de stand van zaken.

Klankbordgroep

Begin 2020 is een klankbordgroep samengesteld. Direct omwonenden konden zich hiervoor aanmelden. Het doel van deze groep is meedenken in het proces. De klankbordgroep bestaat vertegenwoordigers van de direct omliggende wegen, dorpsbelangen en betrokken (natuur)organisatie(s). De rol en taken van de klankbordgroep staan beschreven in Achtergrondinformatie over de werkgroep omwonenden MITC (klankbordgroep) (PDF, 130.36 KB)

Leden klankbordgroep:

Thijs Timmermans – Vollenhoverweg
Kees Timmermans – Vollenhoverweg
Bernard Meijerink – Voorsterweg
Kees de Jongh – Dorpsbelang Marknesse
Wim Schrijver – Belangenvereniging Vollenhove Stad
Philip Makkink – Natuurmonumenten
John Schussler – Repelweg

Ontwikkeling van het gebied

Om het gebied op een goede manier te ontwikkelen wordt de ontwikkeling onderzocht en uitgewerkt. De gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland hebben hiervoor plannen opgesteld. Deze plannen zijn gedeeld met de omgeving en in de periode 3 augustus – 14 september 2023 ter inzage gelegd.

De plannen en achterliggende onderzoeken zijn hieronder te downloaden:

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse (MITC)’:
bestemmingsplan en raadsvoorstel:

Het bestemmingsplan Landelijk Gebied, Repelweg te Marknesse (MITC) dat de raad van de gemeente Noordoostpolder op 10 juli 2023 heeft vastgesteld. Deze staat ook en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0171.BP00665-VS01.

Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse:

De Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse dat Provinciale Staten van Flevoland 19 juli 2023 hebben vastgesteld. Deze staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.9924.OPMITCMarknesse-VA01.

Herbegrenzing NNN:

Reactienota zienswijzen:

Onderzoeken

Het MER en verschillende onderzoeken zijn te vinden in het bestemmingsplan

Variantenstudie ontsluiting MITC – keuze in ontsluitingswijze op Repelweg

Natuuronderzoek QuickScan Marknesse, Vollenhoverweg 32

Documenten

Menu