1. Home
  2. Omwonenden

Omwonenden

Wat betekent de ontwikkeling van het MITC voor u als omwonende

Een prachtige en unieke ontwikkeling. Voor u als omwonende kan de ontwikkeling van invloed zijn. Daarom willen we u zo goed mogelijk informeren over het proces. Soms zal dat snel en makkelijk gaan, en soms wordt er vooral achter de schermen hard gewerkt aan bijvoorbeeld het uitvoeren van diverse (noodzakelijke) onderzoeken.

Om u te informeren maken we gebruik van de officiële momenten in de procedure zoals die van het bestemmingsplan. We delen informatie via de nieuwsbrief voor direct omwonenden en via deze webpagina. Ook informeren we de klankbordgroep over de stand van zaken.

Klankbordgroep

Begin 2020 is een klankbordgroep samengesteld. Direct omwonenden konden zich hiervoor aanmelden. Het doel van deze groep is meedenken in het proces. De klankbordgroep bestaat vertegenwoordigers van de direct omliggende wegen, dorpsbelangen en betrokken (natuur)organisatie(s). De rol en taken van de klankbordgroep staan beschreven in Achtergrondinformatie over de werkgroep omwonenden MITC (klankbordgroep) (PDF, 130.36 KB)

Leden klankbordgroep:

Thijs Timmermans – Vollenhoverweg
Kees Timmermans – Vollenhoverweg
Bernard Meijerink – Voorsterweg
Kees de Jongh – Dorpsbelang Marknesse
Wim Schrijver – Belangenvereniging Vollenhove Stad
Philip Makkink – Natuurmonumenten
John Schussler – Repelweg

Ontwikkeling van het gebied

Om het gebied op een goede manier te ontwikkelen wordt de ontwikkeling onderzocht en uitgewerkt. De gemeente Noordoostpolder en de provincie Flevoland stellen daarvoor plannen op en delen deze met de omgeving. Deze plannen worden ter inzage gelegd.

De volgende besluiten liggen vanaf 3 augustus 2023 tot en met 14 september 2023 ter inzage:

  • het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland van eind mei 2023 om in te stemmen met een verzoek om herbegrenzing van het Natuur Netwerk Nederland (NNN)
  • het bestemmingsplan Landelijk Gebied, Repelweg te Marknesse (MITC) dat de raad van de gemeente Noordoostpolder op 10 juli 2023 heeft vastgesteld. Deze staat ook en op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0171.BP00665-VS01.
  • de Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse dat Provinciale Staten van Flevoland 19 juli 2023 hebben vastgesteld. Deze staat ook op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.9924.OPMITCMarknesse-VA01.

Als u het niet eens bent met het vastgestelde bestemmingsplan, dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Beroep instellen moet binnen de termijn gebeuren, dat het plan ter inzage ligt. Tegen de partiële herziening van het Omgevingsprogramma en de herbegrenzing van het NNN is geen beroep mogelijk.

Vanaf 3 augustus 2023 tot en met 14 september 2023 kunt u in beroep gaan tegen het bestemmingsplan
|Bent u het niet eens met het genomen besluit door de gemeenteraad? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. Daarvoor stuurt u een brief naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt ook een voorlopige voorziening aanvragen
Vanaf 14 september 2023 gaan de regels van het bestemmingsplan gelden. Als u in beroep bent gegaan kan een uitspraak van de Raad van State enige tijd op zich laten wachten. Wilt u voorkomen dat in de tussentijd een onomkeerbare situatie ontstaat, dan kunt u bij de Raad van State een voorlopige voorziening aanvragen.

De plannen en achterliggende onderzoeken zijn hieronder te downloaden:

Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Repelweg te Marknesse (MITC)’:
bestemmingsplan en raadsvoorstel:

Partiële herziening Omgevingsprogramma Flevoland i.v.m. het MITC te Marknesse:

Herbegrenzing NNN:

Reactienota zienswijzen:

Onderzoeken

Het MER en verschillende onderzoeken zijn te vinden in het bestemmingsplan

Variantenstudie ontsluiting MITC – keuze in ontsluitingswijze op Repelweg

Natuuronderzoek QuickScan Marknesse, Vollenhoverweg 32

Documenten

Menu