Homepage

Unieke samenwerking

Het MITC is een unieke samenwerking en bundeling van krachten van de reeds gevestigde en nieuwe bedrijven in Marknesse. Koninklijke NLR – Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum met bijbehorend drone centre en de Duits-Nederlandse Windtunnels (DNW) zijn reeds gevestigd in Marknesse. Door het toevoegen van het geoptimaliseerde testcentrum van de RDW wordt een breed scala testfaciliteiten aangeboden.

Elk van deze bedrijven heeft een uitstekende, solide (intern-)nationale positie en bijhorend netwerk van klanten, overheden en ketenpartners. Het MITC in wording heeft nu al een aanzuigende werking op nationale en internationale partijen die belangstelling tonen voor vestiging in Marknesse.

Betrokken partijen

Locatie

Marknesse is de optimale locatie in de Noordoostpolder van Flevoland om het centrum te realiseren. DNW en NLR zijn daar reeds gevestigd en door de beschikbare ruimte en gesloten luchtruim heeft het alle potentie voor het nationale testcentrum.

Planning

Verloop:

Onderstaand onze mijlpalen. Van het bestemmingsplan tot de eerste schop in de grond. Van begin 2023 start de bouw tot half 2025 wordt het nieuwe centrum in gebruik genomen.

MIJLPALEN
1

December 2019 - Regiodeal Noordelijk Flevoland bekrachtigd

Vijf ministeries (waaronder de minister van IenW), Provincie Flevoland en de gemeenten URK en Noordoostpolder hebben getekend voor het te ontwikkelen Mobiliteit-en Infrastructuur Test Centrum (MITC) te Marknesse. Voor het te ontwikkelen MITC is verplaatsing van de huidige testbaan van de RDW van Lelystad voorwaardelijk.

2

DNW/NLR investeren in 2021 en 2022 € 20 miljoen in de windtunnel upgrade

Die bestaat uit het ontwerpen en aanmaken van een Automotive Test Sectie (ATS). Door de afmetingen van deze ATS kan een nicemarkt (nauwkeurige aerodynamische metingen aan kleine trucks\bestelbussen in het kader van de WLTP regelgeving) worden bediend. De ATS is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een emissie/duurzaamheid lab MITC.

3

December 2020 intentieovereenkomst partners MITC getekend

De intentieovereenkomst “samenwerking MITC” tussen RDW, NLR, DNW, Gemeente NOP, Provincie Flevoland om te komen tot realisatie van een MITC getekend. Een gezamenlijk ontwikkelplan is opgesteld welke nu in uitvoering is. Het MITC ontwikkelplan bestaat uit globaal drie onderdelen: Deelplan 1: De verplaatsing van het RDW Testcentrum naar Marknesse, inclusief doorvoeren van een verlenging van de baan. Parallel de upgrade van de bestaande faciliteiten van DNW (upgrade windtunnel). Deelplan 2: De doorontwikkeling naar een nationaal testcentrum waar hulpdiensten (zoals politie, brandweer, ambulance en defensie) elkaar kunnen ontmoeten en zichzelf kunnen trainen, bekwamen en certificeren. Deelplan 3: De realisatie van een integrale MITC-testomgeving bestaande uit een stedelijke testfaciliteit en aanvullende faciliteiten waaronder een campus

4

Augustus 2021 ondertekening intentieovereenkomst Politie

De Intentieovereenkomst Samenwerking MITC en Politie Centrum voor Handhaving en Mobiliteit is getekend waarbij partijen wensen te komen tot realisatie van een Nationaal Test- en Trainingscentrum waarin faciliteiten elkaar gaan aanvullen en versterken zodat resources efficiënter worden benut.

5

NLR investeert 1,4 miljoen eerste fase Urban Air Mobility

NLR investeert ongeveer € 1,4 miljoen in de 1e tranche ontwikkeling van een Urban Air Mobility. In juni 2021 is er een toekenning financiering van EU REACT voor ‘Digicity 0.1 Urban Air Mobility’. Het initiatief wordt ondersteund door Windesheim, Friese Poort, Orange Aerospace B.V. en RDW met een Letter of Support.

6

Verwachting ondertekening meerdere intentieovereenkomsten najaar 2021

Verwacht wordt dat in het najaar van 2021 Friese Poort College en Hogeschool Windesheim een intentieovereenkomst tekenen om de vorming van een campus MITC mede vorm te geven. Met de regionale Brandweer Midden Nederland lopen ver gevorderde gesprekken over mogelijke samenwerking.

7

Het MITC is onderdeel van een breder ecosysteem

Het MITC is onderdeel van een breder ecosysteem en is complementair aan overige faciliteiten voor het testen van vervoersconcepten in Nederland (denk bijvoorbeeld aan de Automotive campus in Helmond). Er is een intensieve verkenning uitgevoerd voor de samenwerking tussen Helmond/ TNO en het MITC en inmiddels is deze verkenning uitgewerkt in een letter of intent (LOI) tussen Helmond/ TNO en de MITC partners. Strekking van deze LOI is dat er intensiever samengewerkt wordt op gekozen thema’s zoals autonoom rijden, datasecurity en alternatieve brandstoffen/ terugdringen emissie. Daarnaast opereert het MITC in een Europese en mondiale omgeving. Dit stelt eisen aan de ontwikkeling van het MITC.

Ambities

Binnen het MITC wordt gewerkt aan vele maatschappelijke opgaven zoals duurzaamheid, digitalisering, nieuwe mobiliteit, veiligheid door een mix van inzet van faciliteiten, diensten en aanwezige kennis. Met de ontwikkeling en realisatie van het MITC werken we niet alleen aan een testcentrum voor klanten. Maatschappelijk gezien is het een mooie ontwikkeling die de brede welvaart een impuls gaat geven. Kijkend naar de werkgelegenheid, opleidingsmogelijkheden en aanzuigende werking van bedrijven heeft deze ontwikkeling grote impact op lokaal en regionaal niveau.

Daarnaast kijkend naar de technologische ambities is de impact nationaal en internationaal …… Een belangrijke maatschappelijke uitdaging is verduurzaming van de samenleving. We moeten minder schadelijke stoffen uitstoten en minder grondstoffen gebruiken. Hier hebben zowel de overheid als industrie een taak.

Menu